Serveis

Un producte no s'aprofita realment si no es disposa de

processos eficients i d'un equip preparat

Consultoria de Processos

 

Definició dels processos de la companyia i anàlisi de la situació actual amb l'equip i la direcció. Identificació d'accions de millora i inversions necessàries, determinant el benefici esperat i l'impacte sobre el negoci i les persones.

 

Priorització d'accions segons cost-benefici, i establiment d'un pla d'acció per fases. Execució, coordinació i seguiment de cada fase.

Formació i acompanyament de l'equip

 

Tot projecte de millora suposa canvis, i no tothom té la capacitat d'adaptar-se amb la velocitat desitjada. Cal formació en grup resumint els processos i com es relacionen, i també una formació personalitzada a cada col·laborador sobre els seus processos revisats.

 

També serà convenient realitzar un seguiment periòdic per identificar reajustaments o noves millores sobre els processos.

 

Gestió de projectes

 

Un cap de projecte independent és qui millor pot garantir temps, costos i establir canals eficients de comunicació entre client i proveïdor. 

És molt recomanable que el cap de projecte participi en la fase de requeriments i petició d'ofertes, per tal d'evitar seleccionar una mala solució que podria condicionar solucions futures. 

 

El cap de projecte serà l'interlocutor amb el proveïdor al llarg del projecte, gestionant la implantació i posada en marxa, i controlant que les incidències es vagin resolent abans de fer el pagament final. 

Assessoria tecnològica

 

Implantem un ampli ventall de productes comercials que poden ajudar notablement a treballar de forma més eficient i a més reduint costos. 

Destaquem:

  • Migració a Google per a empreses (gmail, calendar,...).

  • Gestió documental via Dropbox, DRIVE o MEGA.

  • Digitalització de documents per agilitzar cerques posteriors

  • Disseny de web mòbil i per PC

  • Signatura electrònica de document

  • Twitter GROOW

© groow.es Tots els drets reservats

groow@groow.es

Barcelona